Illumina

Me ndihmën e lyerësit Belinka illumina sipërfaqet e drurit mund ti bëjmë më të ndritshme dhe kështu pa harxhime të mëdha e fitojmë një pamje plotësisht të re të drurit.

  • mbulon (ndritë) lyerjet e errëta lazurike
  • nuk është e përshtatshme si lyerës i pavarur
  • mbi illuminën mund ta lyejmë cilëndo nyancë të llazurës
  • për drurin jashtë

Illumina është lyerje lazurike, e paraparë kryesisht për ndritjen e drurit, i cili më herët ka qenë i lyer me lazurë të mbylltë. Me të gjithashtu mund të shpëtojmë edhe sipërfaqet e drurit të cilat kanë qenë të lyera me ngjyrë të ndritshme ndërsa për shkak të këpurdhave nxierëse kanë marrë njolla të errëta.

Illumina është në dispozicion në një nyancë të së verdhës. Lyerësja sipërfaqen e errët nuk e zbardhon, por vetëm e mbulon njëtrajtësisht në një nyancë ngjyrë druri të bredhit. Pas lyerjes me illumina druri nuk do të jetë më i dukshëm, por me përgatitjen e duhur të sipërfaqes dhe me punën e duhur mund të krijojmë përshtypjen, që struktura e drurit është e dukshme.

Illumina nuk është e qëndrueshme ndaj ndikimeve atmosferike, për këtë arsye gjithnjë duhet ta lyejmë me njërën nga nyancat e ndritshme të Beltop. Produkti nuk përmban biocide, për këtë arsye, para ndritjes duhet të përkujdesemi për mbrojtjen e drurit nga dëmtuesit.


Paralajmërim

Illumina është produkt i cili kërkon punë të kujdesshmedhe një dorë të shkathtë. Elementet më vështirë për tu lyer, me shumëlakesa (p.sh. kapakët e dritareve) paraqesin një sfidë të posaqme. Gjatë lyerjes së sipërfaqeve të tilla duhet të jemi shumë të kujdesshëm me rrjedhjen e lyerësve, sepse pjesët e fryera nuk mund t'i përmirësojmë më. Gjatë kohës së lyerjes dhe tharjes duhet pasur kujdes edhe në kushtet atmosferike. Kushtet ideale për lyerje janë në temperaturën në mes 15 dhe 25 °C dhe lagështinë relative të ajrit nën 80%. Është me rëndësi që edhe sipërfaqja e drurit të jetë e thatë. Në ditët me shi është më mirë, që ndritja me illumina të presë. Duhet t'i shmangemi edhe lyerjes në kohën me diell të fortë.

Colour chart

(Nuanca janë informative.)