Politika e privatësisë së të dhënave


 

Helios Group (më poshtë “kontrolluesi”, kontakti: Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia, emaili: [email protected] respekton privatësinë e përdoruesve tanë dhe është i angazhuar për mbrojtjen e kujdesshme të të dhënave personale të marra nëpërmjet formularëve në internet në përputhje me ligjin në fuqi.

 

Në pjesë të caktuara të sajtit tonë të uebit, përdoruesit mund të na besojnë në mënyrë vullnetare të dhënat e tyre personale (emri, adresa, emaili etj.) Në Helios Group, ne do t’i përdorim dhe do t’i ruajmë të dhënat personale deri në përfundim të qëllimit për të cilin i kemi marrë të dhënat personale, ose deri sa të tërhiqet pëlqimi i dhënë. Nëpërmjet përdorimit të procedurave të përshtatshme teknike dhe organizative për sigurimin e të dhënave personale, ne do të parandalojmë aksesin ose zbulimin e paautorizuar e të dhënave personale.

 

Në rast se përdoruesi ka plotësuar formularin e kontaktit në sajtin tonë të uebit, ne do t’i përdorim informacionet e dhëna vetëm për qëllimin e korrespondencës. Fatkeqësisht, nëse përdoruesi nuk dëshiron të na japë detajet e tij të kontaktit, ne nuk do të mund t’i përgjigjemi pyetjes së tij.

 

Në rast se përdoruesi ka rënë dakord të marrë buletinin tonë, ne do ta dërgojmë buletinin tek adresa e tij e emailit deri sa të anulohet. Duke klikuar te lidhja e Çregjistrimit në fund të çdo buletini të marrë, përdoruesi mund të tërhiqet nga marrja e buletinit në çdo kohë. Përdoruesi mund ta anulojë po ashtu buletinin në çdo kohë duke dërguar një email te: [email protected] me rreshtin e subjektit: GDPR – Belinka – Kosovo.

 

Në rast se një përdorues ka dhënë pëlqimin për përdorimin e të dhënave të tij për qëllimin e reklamimit të synuar në Facebook ose në Google, përdoruesi do të lejojë që kontrolluesi të përdorë synimin e përparuar në reklamim në median në internet. Nëse një përdorues dëshiron të tërheqë pëlqimin për këtë, ai mund ta bëjë këtë në çdo kohë duke ndryshuar parametrat në shtesën e Kukive. Në këtë rast, periudha e ruajtjes është deri në anulimin nga përdoruesi.

 

Në rast se përdoruesi ka plotësuar formularin e regjistrimit në sajtin tonë të uebit, ne do t’i përdorim informacionet e dhëna vetëm për të shikuar dhe për të përdorur dokumentet e disponueshme, dhe deri në anulimin nga përdoruesi.

 

Helios Group herë pas here u beson detyra të caktuara në lidhje me përpunimin e të dhënave personale të marra partnerëve kontraktualë, me të cilët ka një kontratë për përpunimin e të dhënave personale. Këta partnerë mund t’i përpunojnë të dhënat e marra në emër të Helios Group vetëm për qëllimet e përcaktuara paraprakisht dhe në përputhje me ligjet në fuqi. Kur Helios Group përdor mjete softueri ose ruan të dhënat personale në serverë jashtë Bashkimit Evropian për qëllime të tjera, ai përdor dispozitat standarde kontraktuale si pjesë e kontratës me ofruesin e këtyre shërbimeve si një masë mbrojtëse.

 

Përdoruesi mund të kërkojë në çdo kohë nga Helios Group akses te të dhënat e tij dhe korrigjimin e tyre (dhe në këtë kuadër kufizimin e përpunimit), transferimin e të dhënave (në rast të pëlqimit ose kontratës personale) ose fshirjen e të dhënave të tij personale (kjo nuk zbatohet për të dhënat e nevojshme për një kontratë, për kohëzgjatjen e vlefshmërisë së saj). Përdoruesi mund ta anulojë në çdo kohë pëlqimin e dhënë për përpunimin e të dhënave personale ose të kundërshtojë përdorimin e të dhënave të tij për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë. Përdoruesi do ta bëjë këtë duke dërguar një njoftim me fjalët/rreshtin e subjektit: GDPR – Belinka – Kosovo në adresën tonë të emailit: [email protected] ose me postë në adresën: Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia. Tërheqja e pëlqimit nuk ka ndikim te ligjshmëria e përpunimit të të dhënave që është kryer në bazë të pëlqimit deri në anulimin e tij. Në të njëjtën mënyrë, çdo subjekt i të dhënave ka të drejtën të paraqesë një ankesë drejtpërdrejt te Komisioneri i Informacioneve nëse konsideron se përpunimi i të dhënave të tij personale është në shkelje të ligjit në fuqi.