Meni

Právne upozornenia


 

Tieto webové stránky obsahujú všeobecné informácie o Belinka – Belles, d.o.o. a o jej partnerských spoločnostiach, o činnosti spomínaných spoločností. Upozornenie sa vzťahuje na všetkých návštevníkov týchto webových stránok; prosím, prečítajte si ho pozorne. Použitím www.belinka.com užívateľ potvrdzuje, že akceptuje podmienky uvedené v tomto dokumente a s podmienkami súhlasí.

 

Všeobecné podmienky

BELINKA-BELLES General terms and conditions

 

Údaje o spoločnosti

Názov spoločnosti: BELINKA-BELLES proizvodnja kemičnih izdelkov, d.o.o.

Evidenčné číslo: 5487846000

IČO: SI 85413534

Číslo prihlásenia: 11227700, Sodni register, Okrožno sodišče v Ljubljani

Sídlo: Ljubljana

Obchodná adresa: Zasavska cesta 95, 1231 Ljubljana – Črnuče

Telefónne číslo: +386 (0)1 588 62 99

Fax: +386 (0)1 588 63 03

E-mail: belles@belinka.si

 

Právne upozornenie

Všetky práva vyhradené. Toto upozornenie sa vzťahuje na domovskú stránku a všetky podstránky webových stránok z www.belinka.com. Všetky informácie a materiály (texty a obrázky) na webových stránkach www.belinka.com sú chránené autorským právom a právami s ním súvisiacim a/alebo obchodnými právami, ktoré vlastní Belinka – Belles, d.o.o. a/alebo jej pridružené spoločnosti. Užívatelia môžu používať webové stránky www.belinka.com výhradne k osobným a nie obchodným účelom. Používanie webových stránok www.belinka.com na akékoľvek iné účely, hlavne pre komerčné účely, je striktne zakázané.

 
Obmedzené použitie informácie a materiálu

Všetky informácie a materiály (texty a obrázky) zverejnené na webových stránkach www.belinka.com sa môžu použiť len na nekomerčné účely, pričom sa zachovajú všetky už uvedené právne upozornenia o autorských právach a ich pridružených právach a/alebo obchodných právach. Spomenuté informácie a materiály nesmú byť kopírované, reprodukované, alebo inak distribuované na komerčné účely bez výslovného písomného súhlasu od Belinka – Belles, d.o.o. a/alebo jej pridružených spoločností.

Každá reprodukcia obsahu webových stránok alebo jej časti musí byť označená logom Belinka – Belles, d.o.o. v súlade s pravidlami podnikovej identity – všetky práva vyhradené. Webové stránky
www.belinka.com taktiež obsahujú informácie o tretích stranách a spojení na webové stránky tretích strán, pričom Belinka – Belles, d.o.o. nie je zodpovedná za ich obsah, ani nemôže v tejto súvislosti ponúknuť žiadne záruky. V prípade návštevy a používania týchto spomínaných pridružených webových stránok prostredníctvom odkazov je zodpovednosť Belinka – Belles, d.o.o. úplne vylúčená.

Belinka – Belles, d.o.o.môže toto právne upozornenie kedykoľvek zmeniť, pričom pre svojich užívateľov by malo byť zaväzujúce v aktuálnej forme; preto sa užívateľom odporúča, aby sa dôkladne oboznámili s jeho obsahom pri každej návšteve webovej stránky www.belinka.com. Používanie webovej stránky www.belinka.com v rozpore s týmito pravidlami je zakázané. Používateľ, ktorý využíva webovú stránku www.belinka.com v rozpore s týmito pravidlami, je plne zodpovedný za svoje činy.

 
Obmedzená zodpovednosť

Všetky informácie a materiály na www.belinka.com slúžia len na informačné účely. Belinka – Belles, d.o.o.sa zaväzuje poskytovať na webových stránkach www.belinka.com presné , aktualizované a úplné údaje, ich presnosť a úplnosť však nemôže zaručiť a nenesie v tomto ohľade žiadnu zodpovednosť.

Užívatelia používajú webové stránky www.belinka.com a ich obsah na svoju vlastnú zodpovednosť. Belinka – Belles, d.o.o. a ani žiadna iná právnická či fyzická osoba, ktorá prispela ku vzniku alebo dizajnu webovej stránky, alebo stále spolupracuje s jej aktualizáciami, nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ku ktorým môže dôjsť počas prístupu, používaním alebo neschopnosti použiť informácie na týchto webových stránkach, ani za akýkoľvek druh chýb či nedostatočné informácie v ich obsahu.

Belinka – Belles, d.o.o. nie je zodpovedná za škodu (vrátane škôd spôsobených vírusmi), ktorá môže vzniknúť užívateľovi na jeho softwéri, mobilnom telefóne alebo na akomkoľvek druhu zariadenia a/alebo aplikácii, ktorá bola použitá na prístup na webovú stránku, v dôsledku návštevy webových stránok www.belinka.com alebo jej používaním. Taktiež Belinka – Belles, d.o.o. nenesie zodpovednosť za akýkoľvek iný druh škody ku ktorému môže dôjsť v dôsledku používania, alebo neschopnosti používať webové stránky www.belinka.com. Belinka – Belles, d.o.o. si vyhradzuje právo na zmenu webových stránok www.belinka.com kedykoľvek, akýmkoľvek spôsobom a bez ohľadu na dôvod, bez predchádzajúceho upozornenia a nenesie žiadnu zodpovednosť za následky týchto zmien.