Podmienky o ochrane osobných údajov


 

Skupina Helios (ďalej ako: prevádzkovateľ, kontakt: Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia, e-mail: [email protected] rešpektuje súkromie našich používateľov a zaväzuje sa chrániť osobné údaje, ktoré získala prostredníctvom on-line formulárov v súlade s príslušnými zákonmi.

 

Na určitých miestach našich webových stránok nám môžu užívatelia poskytnúť ich osobné údaje (meno, adresa, e-mail, atď.) V Skupine Helios budeme používať a uchovávať osobné údaje iba k účelom, ku ktorým sme osobné údaje obdržali, alebo kým nebude stiahnutý súhlas o ich používaní. S pomocou zodpovedajúcich technických a organizačných postupov na zabezpečenie osobných údajov zabránime neoprávnenému prístupu k osobným údajom alebo ich prezradeniu.

 

V prípade, že užívateľ na našich webových stránkach vyplnil kontaktný formulár, budeme poskytnuté informácie využívať iba na účely korešpondencie. Pokiaľ nám však užívateľ nechce poskytnúť svoje kontaktné informácie, potom bohužiaľ nebudeme schopný odpovedať na jeho dotaz.

 

V prípade, že užívateľ udelil súhlas so zasielaním nášho newsletteru, budeme mu newsletter zasielať na jeho  e-mailovú adresu, až kým túto službu užívateľ nezruší. Kliknutím na odkaz pre zrušenie odberu na konci každého doručeného newsletteru, môže užívateľ kedykoľvek zrušiť jeho zasielanie. Užívateľ môže taktiež kedykoľvek zrušiť odoberanie newsletteru zaslaním e-mailu na adresu: [email protected] s predmetom: GDPR- Belinka – Slovakia.

 

V prípade, že užívateľ súhlasil s použitím svojich osobných údajov k účelom cielenej reklamy na Facebooku alebo Googli, potom užívateľ umožňuje prevádzkovateľovi využívať cielené reklamy v inzercii na internetových médiách. V prípade, že si užívateľ želá v tejto záležitosti zrušiť svoj súhlas, môže tak urobiť kedykoľvek zmenou pokročilého nastavenia súborov Cookies. V toto prípade závisí doba uchovávania od zrušenia používateľa.

 

V prípade, že užívateľ na našich webových stránkach vyplnil registračný formulár, budeme poskytnuté informácie využívať iba k nahliadnutiu a k využitiu dostupných dokumentov registrovanými užívateľmi a to iba do zrušenia tejto možnosti užívateľom.

 

Skupina Helios môže zveriť niektoré úlohy súvisiace so spracovaním osobných údajov zmluvným partnerom, s ktorými má Zmluvu o spracovaní osobných údajov. Títo partneri môžu spracovať dané údaje v mene spoločnosti Helios iba na vyššie uvedené účely a to v súlade s platnou legislatívou. Ak skupina Helios používa nástroje softwaru, alebo uchováva osobné dáta na serveroch mimo Európskej Únie na iné účely, používa ako súčasť zmluvy s poskytovateľom tieto schválené štandardné zmluvy.

 

 

Používateľ môže od skupiny Helios kedykoľvek požadovať prístup ku svojim údajom, ich úpravu (a v tomto ohľade taktiež prerušenie ich spracovania), prenositeľnosť údajov (v prípade osobného súhlasu alebo zmluvy) alebo vymazanie svojich osobných údajov (toto sa nevzťahuje na tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na účely zmluvy počas doby jej platnosti). Používateľ môže kedykoľvek zrušiť poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov alebo vzniesť námietku proti používaniu údajov na reklamné účely. Ak si užívateľ tak želá urobiť, musí poslať upozornenie s predmetom: GDPR- Belinka – Slovakia na našu e-mailovú adresu: [email protected] alebo zaslaním na adresu: Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia. Odvolanie tohto súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov, ktoré sa vykonalo na základe jeho súhlasu až po jeho zrušenie. Každá dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že spracovanie jej osobných údajov je v rozpore s platnými právnymi predpismi má taktiež právo podať sťažnosť Komisárovi pre informácie.