Belbor Fix Концентрат

Belbor Fix Концентрат е средство за импрегнација што не се измива и наменето е за превентивна заштита на дрвени кровни конструкции од дрвни штетници, како што се инсекти, габички - предизвикувачи на распаѓање и сини габички.

  • импрегнација за кровни конструкции
  • заштита од инсекти, од габички кои предизвикуваат гниење и од синило
  • се добро навлегува и се фиксира во дрвото

Пред употреба концентратот се разредува со вода. Активната компонента добро навлегува во дрвото и по 24 часа се фиксира во него. Самостојно го употребуваме само за градежно дрво кое не е директно изложено на атмосферски влијанија.

Кога со Belbor Fix се импрегнира дрво изложено на атмосферски влијанија, тоа мора да се премачка со лазура со органски растворувачи (Belton или Beltop). Концентратот е достапен во тон на жолта боја. Не содржи тешки метали и наменет е за професионална и за општа употреба.


Предупредување

Препорачуваме при работа да се користат заштитни ракавици, очила и работна облека. При нанесување на средството потребно е да се заштити подот на работниот простор со непропустлива фолија за да се спречи излевање на средството во околината.